UNIQIUS Rare Diseases Foundation
UNIQIUS
Unikalny portal dla unikalnych ludzi
Platforma poświęcona tematyce chorób rzadkich

Regulamin

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU www.uniqius.org  

POSTANOWIENIA WSTĘPNE:

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z serwisu internetowego, dostępnego pod domeną: www.uniqius.org  
Regulamin jest dostępny za pośrednictwem strony: www.uniqius.org w formie, która umożliwia Usługobiorcy pozyskiwanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Usługobiorca.
Usługodawca świadczy Usługi zgodnie z Regulaminem.

DEFINICJE:

Regulamin – niniejszy regulamin.
Serwis – serwis internetowy dostępny pod domeną: www.uniqius.org  
Usługodawca – Fundacja RARE DISEASES z siedzibą w Suchym Dworze (adres: ul. Mieczysława Jastruna 11/2, 81-198 poczta Kosakowo), wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i
zawodowych Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000762041, posiadająca numer NIP: 5871720071 oraz numer REGON: 382009806.
Usługobiorca – użytkownik Serwisu będący osobą fizyczną posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych.
Umowa – umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną, której treść określa Regulamin.
Usługi – usługi świadczone przez Usługodawcę drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku na rzecz Usługobiorców w oparciu o Regulamin.
Rejestracja – procedura umożliwiająca korzystanie z wszystkich funkcji Serwisu.

ADMINISTRATOR SERWISU:

Administratorem Serwisu jest Usługodawca.
Usługodawca posługuje się następującym adresem/adresami poczty elektronicznej: info@uniqius.org
Celem Serwisu jest szerzenie wiedzy o chorobach rzadkich, cywilizacyjnych, przewlekłych, onkologicznych i zakaźnych, upowszechnianie wiedzy na temat zdrowego trybu życia, edukacja na temat profilaktyki zdrowotnej życia z chorobą i wsparcia osób dotkniętych chorobami i ich bliskich, ochrony i promocji zdrowia – w tym profilaktyki chorób cywilizacyjnych, zasad racjonalnego odżywiania i racjonalnej aktywności fizycznej, promowanie dobrych praktyk związanych z ochroną zdrowia i edukacją prozdrowotną, wsparcie psychologicznego i edukacji w zakresie zdrowia psychicznego, zbieranie i upowszechnianie danych na temat stanu opieki nad pacjentami, popularyzowania wiedzy o świecie i społeczeństwie, działalność charytatywna i dobroczynność, działalność edukacyjna, działalność kulturalna  oraz prowadzenie bloga.

WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG:

Warunkiem korzystania z Serwisu jest dysponowanie:
komputerem lub innym urządzeniem elektronicznym zapewniającym łączność z siecią Internet, przeglądarką internetową obsługującą pliki cookies, adresem poczty elektronicznej e-mail.
Zakazuje się Usługobiorcy dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

TRYB ZAWIERANIA UMOWY:

Korzystanie z wszystkich funkcji Serwisu jest możliwe po uprzednim podaniu i potwierdzeniu prawidłowości danych przez Usługobiorcę, wyrażeniu przez Usługobiorcę stosownych zgód oraz zaakceptowaniu Regulaminu. Regulamin jest przesyłany za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail) na adres poczty elektronicznej (e-mail) Usługobiorcy, a treść Regulaminu udostępniana jest w ramach przesłanej pocztą elektroniczną (e-mail) wiadomości.
Warunkiem korzystania z Serwisu jest złożenie przez Usługobiorcę oświadczenia o zapoznaniu się i zaakceptowaniu Regulaminu.
Z momentem potwierdzenia Rejestracji dochodzi do zawarcia Umowy, a Usługobiorca jest uprawniony do korzystania z wszystkich funkcji Serwisu.
Usługobiorca ponosi odpowiedzialność za prawidłowość i prawdziwość danych podanych w toku Rejestracji, a także ich aktualizację.
Umowa zostaje zawarta na czas nieoznaczony.

TRYB ROZWIĄZYWANIA UMOWY:

Usługobiorca może rozwiązać Umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia w każdym czasie poprzez przesłanie pisemnego oświadczenia o rozwiązaniu Umowy na adres: Fundacja RARE DISEASES z siedzibą w Suchym Dworze, ul. Mieczysława Jastruna 11/2, 81-198 poczta Kosakowo.
Usługodawca może rozwiązać Umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia w przypadku, gdy Usługobiorca dostarcza treści o charakterze bezprawnym bądź w sposób naruszający dobre obyczaje, a także, gdy narusza Regulamin. Usługobiorca, z którym Umowa została rozwiązana, nie ma możliwości ponownej rejestracji w Serwisie.

RODZAJ I ZAKRES USŁUG ŚWIADCZONYCH W RAMACH SERWISU NA RZECZ USŁUGOBIORCÓW:

Usługodawca świadczy na rzecz Usługobiorców następujące Usługi:
udzielanie – w miarę możliwości Fundacji – wszechstronnej pomocy, w tym pomocy medycznej lub psychologicznej osobom, które chorują na choroby rzadkie, cywilizacyjne, przewlekłe, onkologiczne i zakaźne umożliwienie umieszczania wpisów na prowadzonym blogu,
Usługodawca świadczy Usługi na rzecz Usługobiorców nieodpłatnie.

SZCZEGÓLNE ZAGROŻENIA ZWIĄZANE Z KORZYSTANIEM Z USŁUG ORAZ FUNKCJA I CEL OPROGRAMOWANIA LUB DANYCH:

Usługodawca zapewnia Usługobiorcom dostęp do aktualnej informacji o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem z Usług, a także o funkcji i celu oprogramowania lub danych niebędących składnikiem treści Usługi, wprowadzanych przez Usługodawcę do systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Usługobiorca.
Serwis zbiera dane o aktywności Usługobiorców w Serwisie w celach statystycznych, poprawy dostępności informacji w Serwisie oraz w celu poprawy bezpieczeństwa danych.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ:

Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treści dostarczane przez Usługobiorców.
Usługobiorcy ponoszą odpowiedzialność za swoje działania, w tym za działania stanowiące naruszenie przepisów prawa oraz Regulaminu.

POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE:

Usługobiorca może złożyć reklamację, jeżeli Usługi są świadczone przez Usługodawcę nienależycie lub niewykonywane.
Reklamacja wymaga przesłania informacji na następujący adres poczty elektronicznej: info@uniqius.org
Treść reklamacji powinna zawierać:
– oznaczenie Usługobiorcy składającego reklamację,
– zastrzeżenia związane ze świadczeniem Usług.
Reklamacja jest rozpatrywana przez Usługodawcę w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od dnia jej otrzymania. O wyniku rozpatrzenia reklamacji Usługodawca zawiadamia reklamującego za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej e-mail, z którego wysłano reklamację.

TRYB ZMIANY REGULAMINU I ZAMKNIĘCIA SERWISU:

Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu z ważnych przyczyn.
Zmiany w Regulaminie wchodzą w życie najwcześniej po upływie 14 (słownie: czternastu) dni od dnia wysłania Usługobiorcom powiadomień o zmianach za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail).
W przypadku braku akceptacji zmian w Regulaminie Usługobiorca jest zobowiązany przesłać stosowną informację w tym zakresie za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej (e-mail) na adres: info@uniqius.org . Po otrzymaniu zawiadomienia Usługobiorca nie może korzystać z wszystkich funkcjonalności Serwisu.
Usługodawca zastrzega sobie prawo do zamknięcia Serwisu za uprzednim powiadomieniem Usługobiorców co najmniej na 30 (słownie: trzydzieści) dni przed zakończeniem funkcjonowania Serwisu. Usługobiorcy zostaną o tym powiadomieni za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej (e-mail). Informacja o zamknięciu Serwisu zostanie również ogłoszona na stronie internetowej Serwisu.

PRAWO WŁAŚCIWE I JURYSDYKCJA:

Prawem właściwym dla Usług jest prawo polskie.
Wszelkie spory związane z Usługami będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne.
Usługobiorcy będący konsumentami mają możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: http://polubowne.uokik.gov.pl/.
Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 roku w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (Rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich) niniejszym udostępniamy łącze elektroniczne do platformy ODR: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ . Platforma ODR stanowi m.in. źródło informacji na temat pozasądowego rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami a przedsiębiorcami wynikających z internetowych umów sprzedaży lub umów o świadczenie usług. Jednocześnie przypominamy, że adres poczty elektronicznej, pod którym mogą się Państwo z nami kontaktować to: info@uniqius.org

JĘZYK:

Serwis jest prowadzony w języku polskim.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

W zakresie nieuregulowanym Regulaminem stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy, w tym w szczególności Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku.

DANE OSOBOWE/OCHRONA PRYWATNOŚCI:

Dane osobowe Usługobiorców są zbierane i przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zgodnie z polityką prywatności dostępną na stronie: www.uniqius.org