UNIQIUS Rare Diseases Foundation
UNIQIUS
Unikalny portal dla unikalnych ludzi
Platforma poświęcona tematyce chorób rzadkich

Polityka Prywatności i RODO

Celem niniejszej Polityki Prywatności jest wyjaśnienie zasad, na jakich przetwarzane są Państwa dane osobowe, zwane dalej Danymi Osobowymi, oraz omówienie Państwa podstawowych praw związanych z przetwarzaniem przez nas Państwa Danych Osobowych.

W związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 roku na terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej, w tym na terytorium Polski, rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE seria „L” z 2016 roku, Nr 119, poz. 1 z dnia 04 maja 2016 roku), zwanego dalej RODO, zobowiązujemy się do przestrzegania obowiązujących przepisów prawa dotyczących ochrony danych osobowych poprzez dbanie o Państwa prywatność oraz zachowanie Państwa Danych Osobowych w poufności i zabezpieczenie ich przed niepowołanym dostępem osób trzecich.

Administratorem Państwa Danych Osobowych, zbieranych m.in. w trakcie wymiany korespondencji elektronicznej za pośrednictwem wiadomości e-mail, w trakcie rozmowy osobistej, telefonicznej lub za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, Fundacja RARE DISEASES z siedzibą w Suchym Dworze (adres: ul. Mieczysława Jastruna 11/2, 81-198 poczta Kosakowo), wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000762041, posiadająca numer NIP: 5871720071 oraz numer REGON: 382009806, zwana dalej Fundacją.

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD), w związku z czym wszelkie wyjaśnienia w sprawach związanych z ochroną Danych Osobowych możecie Państwo uzyskać kontaktując się z IOD za pośrednictwem poczty elektronicznej przesłanej na adres: info@uniqius.org

Z Administratorem możecie się Państwo skontaktować w następujący sposób:

za pośrednictwem poczty elektronicznej przesłanej na adres: info@uniqius.org

za pośrednictwem poczty tradycyjnej przesłanej na adres: Fundacja RARE DISEASES, ul. Mieczysława Jastruna 11/2, 81-198 poczta Kosakowo.

Zobowiązujemy się podjąć odpowiednie działania mające na celu ochronę Państwa Danych Osobowych przed nieupoważnionym dostępem podmiotów trzecich lub nieuprawnionym ujawnieniem podmiotom trzecim. Informujemy, iż bazy danych strony internetowej www.uniqius.org  są zabezpieczone przed wglądem i dostępem nieupoważnionych osób trzecich.

Informujemy, że Państwa Dane Osobowe są przetwarzane w celu:

Szerzenia wiedzy o chorobach rzadkich, cywilizacyjnych, przewlekłych, onkologicznych i zakaźnych, upowszechniania wiedzy na temat zdrowego trybu życia, edukacji na temat profilaktyki zdrowotnej życia z chorobą i wsparcia osób dotkniętych chorobami i ich bliskich, ochrony i promocji zdrowia – w tym profilaktyki chorób cywilizacyjnych, zasad racjonalnego odżywiania i racjonalnej aktywności fizycznej, promowania dobrych praktyk związanych z ochroną zdrowia i edukacją prozdrowotną, wsparcia psychologicznego i edukacji w zakresie zdrowia psychicznego, zbierania i upowszechniania danych na temat stanu opieki nad pacjentami, popularyzowania wiedzy o świecie i społeczeństwie, działalności charytatywnej i dobroczynności, działalności edukacyjnej, działalności kulturalnej  – na podstawie Państwa wyraźnej zgody – w przypadku danych dotyczących zdrowia oraz danych biometrycznych w celu jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej (art. 9 ust. 2 lit. a RODO) bądź w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes – w przypadku danych osobowych zwykłych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

profilowania (tj. korzystania z danych osobowych do tworzenia Państwa profilu pod kątem produktów i usług, którymi mogą Państwo być zainteresowani) – na podstawie Państwa wyraźnej zgody (art. 9 ust. 2 lit. h RODO),

zapewnienia obsługi usług płatniczych w związku z dokonywaniem darowizn na rzecz Fundacji – co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

udostępnienia Danych Osobowych organom państwa uprawnionym na podstawie odrębnych przepisów do uzyskania Danych Osobowych na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań (art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z art. 18 ust. 6 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną),

dla celów reklamy, badania rynku oraz zachowań i Państwa preferencji z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług przez nas świadczonych – na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),

charakterystyki sposobu korzystania przez Państwa z usług Fundacji – co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO w zw. z art. 18 ust. 5 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną).

Wskazujemy, że odbiorcami Państwa Danych Osobowych mogą być:

podmioty świadczące usługi medyczne lub psychologiczne a także inne podmioty świadczące usługi w zakresie wynikającym ze statutu Fundacji,

podmioty uprawnione do uzyskania Danych Osobowych na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa Unii Europejskiej lub prawa polskiego np. sądy lub organy administracji publicznej, organy państwowe,

podmioty świadczące usługi IT oraz dostarczające oprogramowanie informatyczne,

biura rachunkowe świadczące usługi finansowo-księgowe,

biegli rewidenci lub firmy audytorskie wykonujące audyt sprawozdań finansowych,

operatorzy pocztowi i podmioty świadczące usługi kurierskie;

przy czym takie podmioty przetwarzają Dane Osobowe na podstawie umowy, w tym umowy powierzenia przetwarzania Danych Osobowych zawartej z Fundacją, bądź w oparciu o przepisy prawa.

W związku z tym, że korzystamy z usług Google i Facebook (w tym Instagram oraz Messenger), Państwa dane mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

Podajemy, że Państwa Dane Osobowe przechowywane będą w następujących przedziałach czasowych:

Dane Osobowe przetwarzane w celu udzielenia wszechstronnej pomocy, w tym pomocy medycznej lub psychologicznej osobom, które chorują na choroby rzadkie, cywilizacyjne, przewlekłe, onkologiczne i zakaźne,– do czasu wycofania zgody,

Dane Osobowe przetwarzane w celu profilowania – do czasu wycofania zgody albo do momentu wniesienia sprzeciwu,

Dane Osobowe przetwarzane w celu zapewnienia obsługi usług płatniczych w związku z dokonywaniem darowizn na rzecz Fundacji – do momentu wniesienia sprzeciwu,

Dane Osobowe przetwarzane w celu udostępnienia Danych Osobowych organom państwa uprawnionym na podstawie odrębnych przepisów na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań – do momentu wypełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa,

Dane Osobowe przetwarzane dla celów reklamy, badania rynku oraz zachowań i Państwa preferencji z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług przez nas świadczonych – do czasu wycofania zgody,

Dane Osobowe przetwarzane w celu charakterystyki sposobu korzystania przez Państwa z usług Fundacji – do momentu wniesienia sprzeciwu.

Informujemy, że przysługują Państwu następujące uprawnienia:

prawo dostępu do treści swoich Danych Osobowych, w tym uzyskania kopii danych;

prawo zmiany Danych Osobowych (sprostowania, uzupełniania, aktualizacji);

prawo wycofania zgody co do przetwarzania Danych Osobowych w dowolnym momencie
w przypadkach przetwarzania Danych Osobowych na podstawie udzielonej uprzednio zgody:

W każdej chwili możecie Państwo cofnąć zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych, które przetwarzamy na podstawie Państwa zgody. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Państwa zgody przed jej wycofaniem.

prawo ograniczenia przetwarzania Danych Osobowych w dowolnej chwili, ze względu na szczególną sytuację, chyba że przetwarzanie Danych Osobowych jest wymagane zgodnie
z przepisami prawa:

Macie Państwo prawo, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Państwa danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Państwem działań, jeżeli Państwa zdaniem posiadamy nieprawidłowe dane na Państwa temat lub przetwarzamy je bezpodstawnie; lub nie chcecie Państwo, aby zostały usunięte, bo są Państwu potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; lub na czas wniesionego przez Państwa sprzeciwu względem przetwarzania danych.

prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Danych Osobowych:

Sprzeciw „marketingowy”. Macie Państwo prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystacie Państwo z tego prawa  – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.
Sprzeciw z uwagi na szczególną sytuację. Macie Państwo także prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu w celach innych niż marketing bezpośredni, a także, gdy przetwarzanie jest nam niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub do sprawowania powierzonej nam władzy publicznej. Powinniście Państwo wtedy wskazać nam Państwa szczególną sytuację, która Państwa zdaniem uzasadnia zaprzestanie przez nas przetwarzania objętego sprzeciwem. Wówczas przestaniemy przetwarzać Państwa dane w tych celach, chyba że wykażemy, że podstawy przetwarzania przez nas Państwa danych są nadrzędne wobec Państwa praw lub też Państwa dane są nam niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

prawo żądania usunięcia Danych Osobowych:

Jeżeli Państwa zdaniem nie ma podstaw do tego, abyśmy przetwarzali Państwa dane, możecie Państwo zażądać, aby zostały usunięte.

prawo przenoszenia Danych Osobowych:

Macie Państwo prawo otrzymać od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego (np. format „.csv”) dane osobowe Państwa dotyczące, które zostały przez Państwa dostarczone na podstawie umowy lub Państwa zgody, gdy przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany. Możecie Państwo też zlecić nam przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi.

W celu skorzystania z wyżej wymienionych uprawnień prosimy Państwa o kontakt w jeden ze sposobów wskazanych w pkt. 2 powyżej.

Przysługuje Państwu także uprawnienie do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Podanie Danych Osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do udzielenia pomocy bądź dokonania darowizny na rzecz Fundacji. Odmowa podania przez Państwa Danych Osobowych może skutkować odmową udzielenia pomocy bądź uniemożliwieniem realizacji płatności na rzecz Fundacji.

Fundacja przetwarza następujące Państwa dane osobowe niezbędne do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego:

imię i nazwisko,

numer ewidencyjny PESEL lub – gdy ten numer nie został nadany – numer paszportu, dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość,

adres zameldowania na pobyt stały,

adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres zameldowania na pobyt stały,

adresy elektroniczne.

Fundacja w celu świadczenia usług drogą elektroniczną, tj. udzielania wszechstronnej pomocy, w tym pomocy medycznej lub psychologicznej osobom, które chorują na choroby rzadkie, cywilizacyjne, przewlekłe, onkologiczne i zakaźne  przetwarza dane dotyczące zdrowia oraz dane biometryczne w celu jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej, a także dane kontaktowe (numer telefonu).

Pragniemy podkreślić, że strona internetowa www.uniqius.org  zwana dalej Stroną Internetową, gromadzi w sposób automatyczny informacje zawarte w plikach cookies. Pliki cookies to niewielkie pliki wysyłane do urządzenia końcowego użytkownika Strony Internetowej identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia i przyspieszenia działania Strony Internetowej. Pliki cookies to dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika Strony Internetowej. Pliki cookies zazwyczaj zawierają nazwę Strony Internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

dostosowania zawartości Strony Internetowej do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze Strony Internetowe, a w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika Strony Internetowej i odpowiednio wyświetlić Stronę Internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze Stron Internetowej, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

utrzymania sesji użytkownika Strony Internetowej.

Wskazujemy również, że w ramach Strony Internetowej stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

„niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Strony Internetowej, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Strony Internetowej;

pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Strony Internetowej;

„wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze Strony Internetowej;

„funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika Strony Internetowej ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu Strony Internetowej, itp.;

„reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań;

„statystyczne” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie anonimowych danych statystycznych, które pozwalają identyfikować sposób korzystania użytkowników ze Strony Internetowej.

Przeglądarki internetowe (oprogramowanie użytkownika Strony Internetowej) domyślnie dopuszczają przechowywanie w urządzeniu końcowym plików cookies. Użytkownik Strony Internetowej może zrezygnować z plików cookies wybierając odpowiednie ustawienia w przeglądarce internetowej. Korzystając ze Strony Internetowej użytkownik wyraża zgodę na korzystanie z plików cookies w sposób i w celach określonych powyżej. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na funkcjonalność Strony Internetowej. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika Strony Internetowej mogą być wykorzystywane również przez współpracujących z Fundacją reklamodawców oraz partnerów biznesowych Fundacji. Podmiotem odpowiedzialnym za zamieszczanie plików cookies na urządzeniu końcowym użytkownika Strony Internetowej jednocześnie posiadającym do nich dostęp jest Fundacja.

Informujemy także, że w ramach Strony Internetowej stosuje się również następujące technologie śledzenia działań podejmowanych przez użytkowników w ramach Strony Internetowej:

kod śledzenia Google Analitycs – w celu analizy statystyk Strony Internetowej,

kod konwersji Google AdWords – w celu zarządzania reklamami w sieci AdWords, AdSense i prowadzenia działań remarketingowych:

Google Analytics i Google Adwords to usługi udostępniane przez Google LLC, zwaną dalej Google. Google będzie korzystał z tych informacji w celu oceny korzystania ze Strony Internetowej przez użytkownika, tworzenia raportów dotyczących ruchu na Stronie Internetowej dla operatora tejże Strony Internetowej oraz świadczenia innych usług związanych z ruchem na Stronie Internetowej i korzystaniem z Internetu, w tym autouzupełniania okien wyszukiwania. Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli taki obowiązek wynikał będzie z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google. Informacje dostarczone przez usługę Google Analytics i Google Adwords, Fundacja wykorzystuje wyłącznie w celu poprawienia funkcjonalności i oferty Strony Internetowej oraz własnych usług i nie przekazuje ich do innych podmiotów.

logi serwera:

Korzystanie ze Strony Internetowej wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest Strona Internetowa. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują m.in. adres IP użytkownika Strony Internetowej, datę i czas logowania do serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z jakiego korzysta użytkownik Strony Internetowej. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze, na którym przechowywana jest Strona Internetowa. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze Strony Internetowej i nie są wykorzystywane przez Fundację w celu identyfikacji użytkownika Strony Internetowej. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania Stroną Internetową, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem, na którym przechowywana jest Strona Internetowa.